Specjalizacje

Specjalizacje Kancelarii obejmują, m.in:

Zamówienia publiczne

Wsparcie zamawiających: przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wsparcie komisji przetargowej, sporządzanie dokumentacji przetargowej, korespondencja z wykonawcami, szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej zamawiającego,

Wsparcie Wykonawcy: analiza dokumentacji przetargowej, badanie ofert konkurencyjnych, weryfikacja możliwości wniesienia środków odwoławczych, reprezentacja prze Krajową Izbą Odwoławczą, udział w negocjacjach z zamawiającymi i wykonawcami, w tym w szczególności w przedmiocie zmiany umowy, w tym negocjacji zmian w zakresie waloryzacji wynagrodzenia, szkolenia zamknięte dla pracowników i kadry zarządzającej.

specjalizacje z zakresu prawa cywilnego

– prawo rodzinne (rozwód, alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, separacja, podział majątku wspólnego małżonków, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, wydanie paszportu dla małoletniego, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, ustalenie ojcostwa, odpowiedzialność za długi małżonka, zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem, zawarcie małżeństwa w Polsce przez cudzoziemców);

– prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, zwalczanie wydziedziczenia, dziedziczenie testamentowe, stwierdzenie nieważności testamentu, zapis, zapis windykacyjny, polecenie, odpowiedzialność za długi spadkowe);

– wezwania do zapłaty, prowadzenie czynności przedsądowych celem ugodowego rozwiązania sporu (w tym sporządzanie ugód), sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, nakazowym, uproszczonym, upominawczym;

– sporządzanie, analiza i negocjowanie umów cywilnoprawnych,  tym klauzul zabezpieczających interesy klienta;

– roszczenia wynikające z umów (kary umowne, naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, dochodzenie wykonania umowy, dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej, dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej, z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia);

– dochodzenie należności (egzekucja komornicza, administracyjna, zabezpieczenie wierzytelności);

– reprezentacja dłużników przed organami egzekucyjnymi i wierzycielami (zawieranie ugód, negocjacje z bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika);

 odszkodowania ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC, z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, z tytułu wypadków przy pracy, z tytułu szkód łowieckich;

– prawo rzeczowe (naruszenie posiadania, ochrona własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenie o zmniejszenie sumy hipoteki, eksmisja);

specjalizacje z zakresu prawa karnego

– obrona podejrzanych, oskarżonych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia;

– reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, karnych skarbowych jak również w sprawach opartych o przepisy karne ustaw szczególnych;

– sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia;

– sporządzanie zażaleń na zatrzymanie;

– obrona przed stosowaniem środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, poręczenie osoby godnej zaufania, dozór Policji, nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego, zawieszenie w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu, nakazanie powstrzymywania się od określonej działalności lub prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, zakaz opuszczania kraju, zatrzymanie paszportu);

– reprezentacja poszukiwanego listem gończym, wniosek o wydanie listu żelaznego;

– dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz stosowanie środka przymusu;

– sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze, zawieszenie wykonania prawomocnego wyroku skazującego;

specjalizacje z zakresu prawa gospodarczego

– bieżąca obsługa przedsiębiorców;

– windykacja należności;

specjalizacje z zakresu prawa pracy

– ustalenie stosunku pracy;

– zapłata wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu pracy;

– rozwiązanie umowy o pracę i związane z tym roszczenia;

– mobbing i dyskryminacja;

– świadectwa pracy;

– wypadki przy pracy i związane z nimi roszczenia;

specjalizacje z zakresu prawa administracyjnego

– reprezentacja strony w postępowaniu przed organami administracji publicznej;

– reprezentacja strony w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;