Problematykę dokumentów paszportowych a co za tym idzie również wydanie paszportu małoletniemu reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Przypadki w których odmawia się wydania paszportu jak również sytuacje w których dokument paszportowy ulega unieważnieniu są uregulowane odpowiednio w art. 17 i 38 przywołanej ustawy. Przesłanki wymienione w przywołanych uregulowaniach nie mogą być interpretowane rozszerzająco – w myśl ogólnej zasady – exceptiones non sunt extendendae. Z analizy tych przepisów wynika, że mają one co do zasady zabezpieczyć prawidłowy tok postępowań karnych, co potwierdził w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 1 czerwca 1999 r., SK 20/98, OTK 1999, nr 5, poz. 93).

Zgodnie z art. 14 ustawy na wydanie paszportu małoletniemu dziecku jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Każda sprawa o wydanie paszportu małoletniemu dziecku mus być zatem rozpatrywana indywidualnie. Z powyższego bowiem wynika, że jeżeli jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej wymagana jest zgoda tego rodzica, któremu ta władza przysługuje. Jeżeli oboje rodzice zachowali władzę rodzicielską wymagana jest zgoda obojga. Najwięcej wątpliwości powstaje w sytuacji, gdy jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, gdyż wówczas trzeba badać, czy zakres w jakim ta władza mu przysługuje rozciąga się na sprawy paszportowe.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Sprawie Dokumentów Paszportowych z dnia z dnia 16 sierpnia 2010 r. w przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego jest tylko jeden z rodziców, dokumenty potwierdzające to prawo, takie jak odpis zupełny aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenia sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, dołącza się do tego wniosku.

Należy jednocześnie pamiętać, że wydanie paszportu małoletniemu dziecku nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego wyjazd za granicę. Sama obawa, że dziecko może wyjechać za granicę nie jest wystarczająca do pozbawienia go dokumentu, w którym państwo poświadcza tożsamość małoletniego i za którym to dokumentem idzie deklaracja dotycząca ochrony osoby go posiadającej.