Odszkodowania – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

24/08/2016 | Blog, Odszkodowanie, Zadośćuczynienie

Miałem wypadek samochodowy w centrum Szczecina; jestem ofiarą błędu medycznego; miałem wypadek przy pracy – czy dla uzyskania odszkodowania potrzebny mi jest adwokat? Takie pytania zadał mi niedawno klient, który przyszedł pierwotnie w zupełnie innej sprawie. Odpowiedź teoretycznie powinna brzmieć „nie”, bo odszkodowanie należy się (przy spełnieniu przesłanek ustawowych) bez względu na to czy osoba poszkodowana jest reprezentowana czy też nie. Należy jednak pamiętać, że poza samym odszkodowaniem dochodzić można dodatkowych roszczeń, a firmy ubezpieczeniowe mają interes w tym aby odszkodowania ustalać na minimalnym poziomie.

Odszkodowania

Odszkodowanie należy się, jak sama zresztą nazwa wskazuje, za szkodę. Szkoda natomiast definiowana jest jako uszczerbek w majątku osoby poszkodowanej jakimś zdarzeniem. Zazwyczaj przy wypadku samochodowym zakres szkody wydaje się być oczywisty. Jednak często zapominamy, że szkoda poniesiona w wyniku wypadku to nie tylko uszkodzenia samochodu (blacharskie czy lakiernicze), ale również uszkodzenie wszystkich innych znajdujących się w pojeździe przedmiotów czy nawet odzieży, którą miała na sobie ofiara. Zakres odszkodowania powinien zatem obejmować także np. telefon komórkowy, rzeczy osobiste czy dodatkowe wyposażenie samochodu.

W przypadku szkody powstałej w wyniku błędu medycznego, jak również jeżeli wskutek wypadku samochodowego ponieśliśmy jakiś uszczerbek na zdrowiu również należy nam się odszkodowanie.  W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Należy także pamiętać, że zgodnie z treścią uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn akt III CZP 5/11 – odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie należy się natomiast za szkodę niematerialną, czyli tzw. krzywdę, która wyraża się w ogóle cierpień fizycznych i psychicznych.

Jako adwokat od odszkodowań w Szczecinie wskazuję także, że jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Pozostałe roszczenia

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.