Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

23/10/2015 | Alimenty, Blog, Rozwód

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć tematykę sądowego ustalenia, że obowiązek alimentacyjny w stosunku między rodzicami i dziećmi wygasł, czyli uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Przesłanki

Podstawą żądania ustalenia, że obowiązek alimentacyjny wygasł jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zdarzeniem, które powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego może być uzyskanie przez uprawnionego do alimentów zdolności do samodzielnego utrzymania się, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia bez utrzymania w mocy obowiązku alimentacyjnego a także wykazanie, że dziecko pełnoletnie nie dokłada starań do usamodzielnienia się lub jeżeli uiszczanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka pełnoletniego jest połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla rodziców.

Procedura

Pozew wnosi się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Możliwe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego (tak stwierdził SN w uchwale z dnia 27 lutego 1975 r., III PZ 2/75, OSNCP 1975, nr 10-11, poz. 146).