Kontakt
+48 697 666 646

Category: Blog

Ustalenie ojcostwa – cz. I – powództwo o ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa – cz. I – powództwo o ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa może być dokonane w postępowaniu sądowym bądź poprzez uznanie ojcostwa. Sprawy o ustalenie ojcostwa należą do właściwości sądów rejonowych i toczą się w trybie postępowania odrębnego – dla spraw ze stosunków między rodzicami i dziećmi.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część V – Dział spadku cz. II

Prawo spadkowe – część V – Dział spadku cz. II

Dział spadku reguluje rozdział IX działu IV księgi drugiej kodeksu postępowania cywilnego i w konsekwencji powinien prowadzić do zniesienia współwłasności, która ze swej natury powinna być stanem przejściowym.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część IV – Dział spadku cz. I

Prawo spadkowe – część IV – Dział spadku cz. I

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część III – odrzucenie spadku

Prawo spadkowe – część III – odrzucenie spadku

Jak już pisałam w artykule „Prawo spadkowe – część III – przyjęcie spadku”, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Odrzucenie spadku może nastąpić z różnych przyczyn, jak chociażby negatywny stosunek spadkobiercy do spadkodawcy, choć […]

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część II – przyjęcie spadku

Prawo spadkowe – część II – przyjęcie spadku

Spadek jak już wcześniej wspominano, stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Osoby wchodzące w krąg spadkobierców mogą złożyć stosowane oświadczenia, które w zależności od okoliczności i woli spadkobierców mogą stanowić: przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenie spadku.

Czytaj więcej

Prawo spadkowe – część I – stwierdzenie nabycia spadku

Prawo spadkowe – część I – stwierdzenie nabycia spadku

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, czyli na spadkobierców. Polskie prawo cywilne przewiduje dwie podstawy dziedziczenia – na podstawie testamentu i na podstawie ustawy. Bez względu jednak na podstawę dziedziczenia sąd na wniosek osoby mającej w tym interes po przeprowadzeniu postępowania w trybie nieprocesowym wydaje postanowienie, […]

Czytaj więcej

Zabezpieczenie roszczeń w sprawie o rozwód

Zabezpieczenie roszczeń w sprawie o rozwód

Postępowania w sprawach rozwodowych niejednokrotnie trwają długie miesiące. Jak już wcześniej wspominano w artykule „Rozwód – od czego zacząć?” w tym postępowaniu rozstrzyganych jest wiele kwestii dotyczących małżonków a także małoletnich dzieci stron.

Czytaj więcej

Wydanie paszportu małoletniemu dziecku

Wydanie paszportu małoletniemu dziecku

Problematykę dokumentów paszportowych a co za tym idzie również wydanie paszportu małoletniemu reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Czytaj więcej

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, może być orzeczona dopiero po rozpoczęciu wykonywania kary pozbawienia wolności. Zostaje ona udzielona skazanemu w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary – na czas trwania przeszkody. Podobnie jak przy odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym […]

Czytaj więcej

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Co do zasady kara pozbawienia wolności, która została prawomocnie orzeczona powinna zostać wykonana, a skazany umieszczony w Zakładzie Karnym. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności stanowi odstępstwo od zasady bezzwłocznego i ciągłego jej wykonania.

Czytaj więcej