Sprawy rozwodowe – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

09/08/2016 | Alimenty, Blog, Dziecko, Małżeństwo, Ograniczenie władzy rodzicielskiej, Plan wychowawczy, Rozwód, Władza rodzicielska

Sprawy rozwodowe są kategorią spraw zastrzeżoną do właściwości sądów okręgowych rozpoznających sprawę w I instancji, zgodnie z treścią art. 17 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Na mocy art. 47 § 2 pkt. 2 lit. a kpc sprawy te rozpoznaje się w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników.

Sprawy rozwodowe

Adwokat ze Szczecina wskazuje, że ponieważ sprawy o rozwód rozpoznawane są w trybie procesowym właściwym pismem inicjującym to postępowanie będzie pozew. Pozew jak każde pismo procesowe musi spełniać warunki przewidziane w art. 126 kpc. Tak więc, pozew rozwodowy winien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (sprawa rozwodowa Szczecin może być od samego początku prowadzona przez pełnomocnika w imieniu którejkolwiek ze stron); wymienienie załączników. Ponadto pozew jako pierwsze pismo w sprawie o rozwód powinien zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, a także numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

Przykładowy pozew rozwodowy wygląda tak:
[sprawa rozwodowa szczecin]

Szczecin, dn. 04.08.2016

Sąd Okręgowy w Szczecinie
X Wydział Cywilny Rodzinny
ul. Małopolska 17, 70-952 Szczecin

Powódka: Janina Zmyślona (PESEL: 12345678901)
zam. ul. Fikcyjna 1, 70-000 Szczecin
reprezentowana przez: adwokat rozwód szczecin

Pozwany: Jan Zmyślony
zam. ul. Fikcyjna 1, 70-000 Szczecin
reprezentowany przez: rozwód adwokat szczecin

POZEW O ROZWÓD

Działając w imieniu powódki, jako rozwód adwokat szczecin, powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo w adwokat sprawy rozwodowe Szczecin wnoszę o:
1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa Janiny Zmyślonej z domu Nieprawdziwa z Janem Zmyślonym zawarte dnia 01.01.1999 przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie, za numerem aktu małżeństwa 1/1999 bez orzekania o winie/z wyłącznej winy pozwanego;
2. Powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnią Karoliną Zmyśloną, ur. 01.01.2002 roku w Szczecinie matce – Janinie Zmyślonej z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojcu Janowi Zmyślonemu do prawa współdecydowania w istotnych sprawach dotyczących małoletniej takich jak wybór kierunku kształcenia, współdecydowanie o sposobie leczenia; [ewentualnie: pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej]
3. Ustalenie miejsca pobytu małoletniej Karoliny zmyślonej przy matce;
4. Ustalenie, że koszt utrzymania małoletniej obciąża oboje rodziców;
5. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej Karoliny Zmyślonej alimentów w wysokości 500 miesięcznie, płatne z góry do 10. każdego miesiąca poczynając od dnia wniesienia pozwu/uprawomocnienia się wyroku rozwodowego/dnia 01.01.2016 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;
6. Ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnią Karoliną Zmyśloną w ten sposób, że pozwany będzie miał prawo do osobistego kontaktu z małoletnią, także poza jej miejsce zamieszkania w dni…;
7. Zaniechanie orzekania o sposobie korzystania z mieszkania wspólnie zajmowanego przez strony;

Uzasadnienie

Pozew w sprawie o rozwód powinien być opłacony, gdyż zgodnie z art. 1262 § 1 kpc sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata należna od pozwu w sprawie o rozwód wynosi 600 zł.
Co do przesłanek rozwodu polecam artykuł Rozwód – od czego zacząć?. Adwokat rozwód Szczecin poleca również artykuł Alimenty na dziecko zawierający przesłanki orzeczenia alimentów a także sposób ustalania ich wysokości.