Kontakt
+48 697 666 646

Author: Anna Sienkiewicz

Wartość majątku wspólnego adwokat Szczecin

Wartość majątku wspólnego adwokat Szczecin

Wartość majątku wspólnego i sposób jej ustalania nie budził dotychczas poważnych wątpliwości. Powszechnie przyjmowało się, że majątek wspólny podlegający podziałowi powinien mieć skład z chwili ustalania wspólności majątkowej, bez względu na przyczynę jej ustania (np. rozwód, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej), natomiast wartość powinna być ustalona według cen z chwili podziału.

Czytaj więcej

Bezskuteczność uznania ojcostwa – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Bezskuteczność uznania ojcostwa – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Bezskuteczność uznania ojcostwa ojcostwa może stać się przedmiotem powództwa, gdy dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał swoje ojcostwo.  Ustalenie ojcostwa może nastąpić przez jego uznanie jeżeli zostaną spełniona łącznie przesłanki ustawowe. Uznanie ojcostwa jest możliwe jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki. Ewentualnie jeżeli takie domniemanie istniała gdy zostało obalone. 

Czytaj więcej

Wina w rozwodzie – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Wina w rozwodzie – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Wina w rozwodzie jest czasem dla adwokata od rozwodów najtrudniejszym do wykazania elementem  rozwodowej „układanki”. Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd ustala czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jedynie na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie […]

Czytaj więcej

Odszkodowania – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Odszkodowania – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Miałem wypadek samochodowy w centrum Szczecina; jestem ofiarą błędu medycznego; miałem wypadek przy pracy – czy dla uzyskania odszkodowania potrzebny mi jest adwokat? Takie pytania zadał mi niedawno klient, który przyszedł pierwotnie w zupełnie innej sprawie. Odpowiedź teoretycznie powinna brzmieć „nie”, bo odszkodowanie należy się (przy spełnieniu przesłanek ustawowych) bez względu na to czy osoba […]

Czytaj więcej

Zachowek – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Zachowek – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którzy byliby powołani do dziedziczenia z ustawy a z jakiś powodów zostali pominięci w testamencie lub wskutek dokonania przez spadkobiercę darowizn za życia nie mogły otrzymać należnego im zachowku. Adwokat ze Szczecina przybliża instytucję zachowku w poniższym artykule. Zachowek Do kręgu osób uprawnionych do zachowku należą zstępni, […]

Czytaj więcej

Sprawy rozwodowe – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Sprawy rozwodowe – Adwokat Sienkiewicz – Szczecin

Sprawy rozwodowe są kategorią spraw zastrzeżoną do właściwości sądów okręgowych rozpoznających sprawę w I instancji, zgodnie z treścią art. 17 pkt. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Na mocy art. 47 § 2 pkt. 2 lit. a kpc sprawy te rozpoznaje się w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników.

Czytaj więcej

Kara umowna

Kara umowna

Kara umowna definiowana jest w art. 483 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że  można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Czytaj więcej

Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia danej osoby powoduje, że na mocy wyroku sądowego jest ona pozbawiona prawa do spadku po konkretnej osobie. Podstawy uznania kogoś za niegodnego dziedziczenia wymienione są w art. 928 kodeksu cywilnego i stanowią przesłanki o podłożu moralnym i etycznym. 

Czytaj więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) a fundusz inwestycyjny (sekurytyzacyjny)

Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) a fundusz inwestycyjny (sekurytyzacyjny)

Bankowy tytuł egzekucyjny stanowił pozasądowy tytuł egzekucyjny wydawany na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. 14 kwietnia 2015 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Prawa bankowego pozwalające bankom na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych oraz na wszczynanie na ich podstawie postępowania egzekucyjnego naruszają konstytucyjną zasadę równości i tracą moc właśnie z dniem […]

Czytaj więcej

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym a odmienność płci

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym a odmienność płci

Osoba najbliższa w postępowaniu karnym definiowana jest w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem za osobę najbliższą uznaje się osoby takie jak małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Czytaj więcej