Alimenty – adwokat Sienkiewicz – Szczecin

20/10/2015 | Alimenty, Blog, Rozwód

Alimenty w polskim systemie prawnym są definiowane jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z uwagi na bardzo szeroki zakres możliwych świadczeń alimentacyjnych, a także ograniczoność niniejszego opracowania, w tym artykule skupię się jedynie na sytuacji, gdy alimenty przysługują małoletniemu dziecku od jego rodziców. Sprawy, które prowadzę osobiście dotyczą głównie spraw takich jak alimenty Szczecin, jednak roszczenia te rozpoznawane są przez Sądy Rejonowe a zatem Kancelaria działa także poza obszarem miejscowych sądów.

Alimenty

Bardzo często zakres czasowy obowiązku alimentacyjnego utożsamiany jest z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości, ukończeniem szkoły lub z niewiadomych przyczyn z ukończeniem 26 roku życia. Nic bardziej mylnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się same (chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczą na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania). Co do zasady obowiązku tego nie da się uchylić, chyba, że rodzic wykaże, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka pełnoletniego jest połączony z nadmiernym dla niego uszczerbkiem, albo jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Mimo, iż w procesie o alimenty po dwóch stronach występują zazwyczaj byli małżonkowie lub byli partnerzy, to postępowanie to jest postępowaniem o charakterze czysto rachunkowym. Powodem w tym procesie jest małoletnie dziecko, które zazwyczaj zastępuje drugi rodzic.

Alimenty – w jakiej wysokości

Zakres ustawowego obowiązku alimentacyjnego zależy z jednej strony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej od możliwości zarobkowych obowiązanego.

Przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko te elementarne polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, chodzi bowiem o stworzenie uprawnionemu normalnych warunków bytowania, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia i innym okolicznościom konkretnej sprawy, jeżeli uprawniony nie może zaspokoić swych potrzeb własnymi siłami. Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego to jego status materialny, realny do osiągnięcia przy dołożeniu przez zobowiązanego należytej staranności z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zasobów majątkowych. A więc nie należy tego utożsamiać z faktycznie osiąganym wynagrodzeniem. Zaspokojenie przez rodziców potrzeb dzieci powinno – w razie konieczności – nastąpić nawet kosztem substancji ich majątku.

Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny może być realizowany nie tylko w pieniądzu, ale także w naturze, w szczególności poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka (o rozwój fizyczny i umysłowy dziecka, co wiąże się z nakładem osobistej pracy wychowawczej).

Zasada równej stopy życiowej

Sąd Najwyższy w wytycznych SN z 1987 r. stwierdził, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Zasada ta nie oznacza mechanicznego podziału osiąganych przez rodziców dochodów, jej istota bowiem sprowadza się do zbliżonego z rodzicami zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności. Alimenty Szczecin orzekane są w różnych wysokościach, sądy jednak baczą aby w jak najszerszym zakresie zaspokoić potrzeby dziecka.